05/01

Officiële berichten - 5/01/2023

logo val

KANDIDATUREN RAAD VAN BESTUUR

(art. 13 en 14 Statuten en art 2.1.2 I.R.) Statuten en Intern Reglement

Te verkiezen?

 • 3 leden ‘Groep 2’, waarvan 1 voorzitter en 2 bestuurders, ieder met een mandaat van 4 jaar
 • Externe bestuurders:
  Maximum twee ‘externe bestuurders’, die geen bestuurder zijn van een lid (vereniging), om te voorzien in de nodige expertise.

In de mate dat en zolang de plaatsen van ‘externe bestuurders’ niet ingevuld zijn, kan de raad van bestuur, om soepel te voorzien in de nodige expertise, maximum twee externe leden voor maximum twee jaar opnemen als lid zonder stemrecht in de raad van bestuur. Deze personen kunnen zich in of na die periode kandidaat stellen voor een bestuursfunctie als ‘externe’ bestuurder. Het totale aantal ‘externe bestuurders en ‘externe leden zonder stemrecht’ mag niet meer dan twee bedragen.

 

Wat? Kandidaturen moeten worden ingediend bij de Vlaamse Atletiekliga, tot en met dinsdag 17 januari 2023.

Hoe? Door zijn vereniging bij aangetekend schrijven of met ontvangstmelding (via email aan josefien@atletiek.be) worden voorgedragen als kandidaat. (mét ondertekende gedragscode)
Na kandidatuurstelling via mail wordt tevens een overzicht van de nevenfuncties en andere relevante biografische informatie over de kandidaat-bestuurder opgevraagd.

Wie? De kandidaturen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Bij het in functie treden meerderjarig zijn
 • lid zijn van een vereniging van de VAL.
 • Men kan tegelijkertijd kandidaat zijn voor voorzitter en lid (groep 2) van de raad van bestuur.
 • Voldaan hebben aan alle financiële verplichtingen ten overstaan van de Vlaamse Atletiekliga.

 

Kunnen geen bestuurder zijn:

 • Werknemers met ten minste 10% tewerkstelling en hun familieleden in de eerste graad.
 • Personen met een functie in een bedrijf dat een structurele financiële of commerciële relatie heeft met de VAL;
 • Personen van wie de beroepsbezigheid structureel belangenvermenging zou kunnen veroorzaken;
 • Personen die een kostenvergoeding krijgen van de VAL. (uitgezonderd de onkostenvergoeding als bestuurder) groter dan het maximaal bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers.
 • Personen die een vergoeding (uitgezonderd terugbetaling van reële onkosten) krijgen van de VAL groter dan 2500 euro.

 

Het Intern Reglement kan voorzien in bijkomende onverenigbaarheden. De leden van de raad van bestuur vertegenwoordigen en handelen in het belang van de organisatie.

 

 

INDIENEN WIJZIGINGEN STATUTEN/HR

(art 3.1.8 I.R.) Statuten en Intern Reglement

 • De voorstellen tot wijziging moeten worden gericht aan de raad van bestuur, uiterlijk 31 januari 2023. (via josefien@atletiek.be)
 • De voorstellen tot wijziging moeten met redenen worden gestaafd en worden bijgetreden door ten minste 1 twintigste van het totaal aantal verenigingen, die het document mede ondertekenen.