Financiering G-recrea en G-veldlopen 2020

logo-sport-vlaanderen

FINANCIELE ONDERSTEUNING G-RECREA en G-VELDLOPEN 2020

49 atletiekverenigingen beschikten in 2019 over minstens één erkend atleet met een fysieke, visuele of verstandelijke handicap of met autisme.

Omdat we streven naar een integratie van alle atleten met een handicap worden G-recrea organisaties voorzien voor atleten die omwille van hun handicap niet kunnen deelnemen aan gewone wedstrijden.
Dergelijke G-recrea kunnen georganiseerd worden zoals de klassieke wedstrijden maar met aangepaste reglementen OF kunnen meer volgens het Kids’athletics-concept verlopen. De organisator beslist volledig zelf over het aanbod.

Omdat we de organisatie van specifieke G-recrea verder willen promoten zal Atletiek Vlaanderen met de steun van Sport Vlaanderen ook in 2020 organisatoren van G-recrea of G-lopen een financiële duw in de rug geven.

Wat zijn G-recrea?

 • Recreatieve wedstrijden voor atleten met een verstandelijke handicap die al dan niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan gewone atletiekwedstrijden.
 • Events waar de normale atletiekreglementen NIET van toepassing zijn, er kan bv. gestart worden zonder startblok, geworpen met een lichtere kogel of zelfs met alternatieve materialen (bv. vortexwerpen).
 • De resultaten van dergelijke G-recrea worden NIET gehomologeerd.
  Er is dan ook geen officieel jurycorps nodig maar dat kàn wel ingeschakeld worden.
 • Een G-recrea kan volledig afzonderlijk georganiseerd worden of aanvullend aan een andere wedstrijd, bv.

                                    MANNEN              VROUWEN
AMH                            100m-ver              100m-ver
G-recrea                     100m-ver              100m-ver

 De “AMH”-wedstrijden (Atleten met Handicap) verlopen volgens de IAAF/IPC-reglementen en worden georganiseerd voor atleten met een handicap die wél deelnemen onder de officiële reglementen. Bij de G-recrea daarentegen is het toegelaten om te starten zonder starblokken, bij het verspringen kan men afstoten uit een zone, men kan werpen met lagere gewichten, ... .

 • G-recrea disciplines worden niet meegeteld in het quotum van het max. aantal toegelaten disciplines.
  Voor G-recrea wordt geen organisatierecht aangerekend.
 • De G-recrea kan ook volledig voor aanvang van een gewone wedstrijd voorzien worden, in de vorm van een Kids’ Athletics.
 • Ook indoor G-recrea komen in aanmerking.
  Ook G-veldlopen (veldopen over een max. afstand van 1000m) en G-lopen komen in aanmerking.

Wat is een G-veldloop of een G-loop?
Een korte (veld)loop over een afstand van 600 à 1000m, liefst op een effen parcours (vele atleten met een verstandelijke handicap die niet geïntegreerd kunnen deelnemen hebben ook fysieke problemen). 

Welke financiële ondersteuning biedt de federatie?

Organisatoren van een G-recrea kunnen ondersteuning krijgen voor de volgende kosten:

 • Huur accommodatie
 • Huur / aankoop specifiek materiaal
 • Verplaatsingskosten voor medewerkers (jury of andere medewerkers)
 • Promotiekosten (drukkosten, copieerkosten)
 • Andere kosten na goedkeuring van Atletiek Vlaanderen

Voor een maximum bedrag van 450 euro per organisatie op de piste of indoor die niet samen verloopt met een andere organisatie.

Voor een maximum bedrag van 150 euro per organisatie op de piste of indoor die wél samen verloopt met een andere organisatie.

Voor een maximum bedrag van 100 euro per organisatie van een G-veldloop of G-loop.

 • Let wel: het budget geldt voor het kalenderjaar 2020, dus ook voor indoorevents en voor veldlopen in de periode november-december 2020 moet de aanvraag tijdig ingediend worden!
 • Indien teveel aanvragen worden ingediend wordt een verdeelcoëfficiënt toegepast.
 • Let wel: bij het indienen van de kosten worden ook bewijsstukken gevraagd (facturen, ondertekende nota’s van medewerkers voor verplaatsingskosten).
 • Kosten kunnen niet dubbel gefinancierd worden (via andere subsidiekanalen, zoals G-Sport Vlaanderen). Bij vaststelling van misbruiken wordt de volledige financiering geannuleerd.

De aanvragen voor ondersteuning moeten uiterlijk 1 mei 2020 ingediend worden bij Paula Vanhoovels, paula@atletiek.be  met opgave van

 • De datum van het event
 • Het voorziene programma (indien reeds beschikbaar en indien nog niet in het bezit van de VAL)
 • Een reële kostenraming, rekening houdend met eventuele andere financiering (te vermelden).

De goedkeuring van de aanvraag zal samen met het toegekende budget voor 15 mei 2020 naar de club gestuurd worden.


Voorbeeld voor het indienen van de aanvraag

CLUB:

     G-recrea outdoor / G-recrea indoor /  G-veldloop  / G-loop  *

     Organisatie samen met een andere wedstrijd :     ja     /     nee    *

op datum van:

* omcirkelen wat past

Extra info betreffende de organisatie kan afzonderlijk meegestuurd worden.      

VOORZIENE INKOMSTEN EN UITGAVEN

                                                                              UITGAVEN                 INKOMSTEN

Huur accommodatie                                              500
Gebruik terrein en kleedkamers

Verplaatsingskosten medewerkers                    500
20 medewerkers à gemiddeld € 25

Promokosten                                                           100
flyers

Aanvraag extra kosten (goed te keuren)           400                           
goodiebag-gadget en fruit:     300
medailles:                              100                           

G-sport Vlaanderen                                                                                   500
VAL                                                                                                                500
Gemeentelijke subsidie                                                                            150
Eigen inbreng                                                                                              350

                                                                                      1500                         1500

Meer info

                        Paula Vanhoovels – paula@atletiek.be – 02/474 72 22

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa