08/01

Officiële berichten - 8/1/2021

logo val

KANDIDATUREN RAAD VAN BESTUUR (art. 13 Statuten en art 2.1.2 H.R.)

Te verkiezen? 3 bestuurders met een mandaat van 4 jaar (= bestuurder categorie 2)

Wat? Kandidaturen dienen te worden ingediend bij Atletiek Vlaanderen, tot en met 20 januari 2021.

Hoe? Door zijn vereniging bij aangetekend schrijven of met ontvangstmelding (via email aan Josefien) worden voorgedragen als kandidaat. Bij kandidatuurstelling moet ook een CV ingediend worden met een overzicht van de nevenfuncties en andere relevante biografische informatie over de kandidaat-bestuurder.

Wie? De kandidaturen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Belgisch onderdaan zijn, of
 • In België geboren zijn en minstens 10 jaar in België wonen
 • Over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken, uitgezonderd politieke rechten voor wat de buitenlanders betreft die voldoen aan punt 2
 • Lid zijn van een vereniging van Atletiek Vlaanderen
 • Bestuurslid zijn van een vereniging van Atletiek Vlaanderen (of minstens 8 jaar bestuurder van een vereniging van Atletiek Vlaanderen geweest zijn)
 • Voldaan hebben aan alle financiële verplichtingen ten overstaan van Atletiek Vlaanderen

Kunnen geen bestuurder zijn:

 • werknemers met ten minste 10% tewerkstelling en hun familieleden in de eerste graad;
 • personen met een functie in een bedrijf dat een structurele financiële of commerciële relatie heeft met Atletiek Vlaanderen;
 • personen van wie de beroepsbezigheid structureel belangenvermenging zou kunnen veroorzaken;
 • personen die een kostenvergoeding krijgen van Atletiek Vlaanderen. (uitgezonderd de onkostenvergoeding als bestuurder) groter dan het maximaal bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers.
 • personen die een vergoeding (uitgezonderd terugbetaling van reële onkosten) krijgen van Atletiek Vlaanderen groter dan 2500 euro.

INDIENEN WIJZIGINGEN STATUTEN/HR (art 3.1.9 H.R.)

 • De voorstellen tot wijziging moeten worden gericht aan de raad van bestuur, uiterlijk 31 januari 2021 (via Josefien).
 • De voorstellen tot wijziging moeten met redenen worden gestaafd en worden bijgetreden door ten minste 1 twintigste van het totaal aantal verenigingen, die het document mede ondertekenen.

OPLEIDINGEN INITIATOR ATLETIEK EN INSTRUCTEUR B ATLETIEK VOORJAAR 2021

Klik hier voor meer info en inschrijvingen over de opleidingen Initiator Atletiek en Instructeur B Atletiek.

VERENIGINGSWERK: WAT HOUDT HET NIEUWE STATUUT "VERENIGINGSWERK" IN?

Op de website van Dynamo Project staat een beknopte screencast waarin expert ter zake Joris De Wortelaer de belangrijkste informatie over de nieuwe wetgeving toelicht. Op 19 januari 2021 plannen ze een uitgebreide webinar met nog meer gedetailleerde informatie. Door problemen met hun website kan je hiervoor nog niet inschrijven, ze proberen dit zo snel mogelijk op te lossen.

HERINNERING OPROEP KANDIDATEN ATLETENCOMMISSIE

Atletiek Vlaanderen wil de atletencommissie nieuw leven inblazen. De commissie richt zich tot modale atleten, aangezien er al een topsportcommissie bestaat.
De atletencommissie is een adviescommissie en vergadert over onderwerpen die voor de doelgroep belangrijk zijn. De commissie kan hierover adviezen bezorgen aan de bevoegde beleidscommissie en/of de raad van bestuur. De Raad van Bestuur of de beleidscommissies kunnen ook advies vragen over onderwerpen die hen aanbelangen. Het engagement voor de atletencommissie loopt over een termijn van twee jaar en op de eerste vergadering wordt een voorzitter verkozen.

Voorwaarden
Om in aanmerking tot komen voor de atletencommissie moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • In het huidige of vorige seizoen over een startnummer beschikken.
 • Tussen 16 en 34 jaar oud zijn.
 • Niet op de elitelijst voorkomen in de afgelopen twee jaar.
 • Belgisch onderdaan zijn of in België geboren zijn en minstens tien jaar in België wonen.
 • Over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken.

De leden worden door de Raad van Bestuur aangeduid voor een periode van twee jaar, daarbij zal rekening gehouden worden met een zo goed mogelijk spreiding over de verschillende disciplinegroepen.

Stel je kandidaat
Heb je interesse om advies te geven over het beleid van Atletiek Vlaanderen? Stel je dan kandidaat als lid van de atletencommissie door het ingevulde Curriculum Vitae (CV) door te mailen naar Josefien voor 24 januari 2021.

START2RUN CORONAPROOF

Met het begin van het nieuwe jaar denken we ook opnieuw aan de voorjaarssessies van Start2Run. Wegens de coronamaatregelen is het lopen in groep nog steeds verboden maar het lopen in bubbels van 4 is wél toegelaten en je kan als vereniging ook digitaal initiatieven nemen om mensen te informeren en te begeleiden over het starten met lopen.

Veel mensen hebben het starten met lopen in hun goede voornemens opgenomen. Maak daar gebruik van en probeer die mensen te binden aan jouw vereniging.

Potentiële starters kan je triggeren met dit filmpje, waarmee ook Sport Vlaanderen Start2Run tot eind maart zal promoten. Plaats het ook op jouw clubwebsite en/of in je Facebookgroep. Laat de mensen in je gemeente weten dat jouw vereniging starters begeleidt! Betrek daar de gemeentelijke sportdienst bij, zorg voor lokale promotie.

Meer info over een mogelijke aanpak en enkele good practices kan je hier terugvinden. Heeft jouw vereniging een goede aanpak gevonden om lopers te blijven motiveren of starters te stimuleren? Stuur het door naar Paula en wij delen het met alle verenigingen!

START2RUNNERS IN ALABUS

Vanaf 2020 worden Start2Runners in Alabus aangesloten (lopersicoontje bij de keuze van lidmaatschap). Zij kunnen na de Start2Run sessie gedurende het hele sportjaar onder dat statuut blijven, ze genieten van dezelfde voordelen als recreanten. Pas in het daaropvolgende sportjaar kunnen ze als recreant ingeschreven worden. Voor sessies die starten in het najaar worden Start2Runners van september en oktober automatisch overgedragen naar het volgende sportjaar dat op 1/11 start. Zij blijven dan Start2Runner tot het daaropvolgende jaar, eind oktober.

Om het aantal Start2Run deelnemers te kunnen blijven registreren vragen we wel om de volledige lijst van deelnemers (met naam, voornaam en geboortedatum) te bezorgen aan Paula. Ook dus van de deelnemers die al aangesloten zijn bij de club (als recreant of competitielid). Dit vragen we ook in functie van het afleveren van de brevetten. Hiertoe kan dit Exceldocument gebruikt worden maar een eigen Exceldocument mag ook doorgestuurd worden indien het minimaal deze info bevat. Vergeet niet de gelopen afstand te vermelden ifv. van het toesturen van de brevetten. Bezorg ons die lijst tijdig zodat de brevetten ook tijdig bij de loopbegeleider geraken.

VERSLAGEN

Je kan de verslagen van volgende vergaderingen terugvinden op onze website: