21/12

Officiële berichten - 21/12/2018

logo val

WINTERKALENDER

Aanpassing:
VELDLOPEN

 • 19093 (23/12/2018 – ACP): tijdschema en afstanden werden aangepast!
 • 19092 (23/12/2018 – ATAC): parcours zal aangepast worden omwille van de weersomstandigheden

SAMENSTELLING IC KBAB – BEKERS VAN VLAANDEREN 2019

Je kan de samenstelling hier terugvinden.

BESTELFORMULIER ALGEMENE VERGADERING 2019

Het bestelformulier (onder ‘Openbare bijlage’ op Alabus) dient uiterlijk 31/1/2019 te worden teruggestuurd naar An. De bestellingen zullen worden verdeeld op de AV van zaterdag 23 maart 2019.

KANDIDATUREN RAAD VAN BESTUUR (art. 13 Statuten en art 2.1.2 H.R.)

Te verkiezen? Voorzitter met een mandaat van 4 jaar (= bestuurder categorie 2)

Wat? Kandidaturen voorzitter dienen te worden ingediend bij Atletiek Vlaanderen, tot en met 22 januari 2019.

Hoe? Door zijn vereniging bij aangetekend schrijven of met ontvangstmelding (via email aan Josefien) worden voorgedragen als kandidaat. Na kandidatuurstelling via mail wordt tevens een overzicht van de nevenfuncties en andere relevante biografische informatie over de kandidaat-bestuurder opgevraagd.

Wie? De kandidaturen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Belgisch onderdaan zijn, of
 • In België geboren zijn en minstens 10 jaar in België wonen
 • Over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken, uitgezonderd politieke rechten voor wat de buitenlanders betreft die voldoen aan punt 2
 • Lid zijn van een vereniging van Atletiek Vlaanderen
 • Bestuurslid zijn van een vereniging van Atletiek Vlaanderen (of minstens 8 jaar bestuurder van een vereniging van Atletiek Vlaanderen geweest zijn)
 • Voldaan hebben aan alle financiële verplichtingen ten overstaan van Atletiek Vlaanderen

Kunnen geen bestuurder zijn:

 • werknemers met ten minste 10% tewerkstelling en hun familieleden in de eerste graad;
 • personen met een functie in een bedrijf dat een structurele financiële of commerciële relatie heeft met Atletiek Vlaanderen;
 • personen van wie de beroepsbezigheid structureel belangenvermenging zou kunnen veroorzaken;
 • personen die een kostenvergoeding krijgen van Atletiek Vlaanderen. (uitgezonderd de onkostenvergoeding als bestuurder) groter dan het maximaal bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers.
 • Personen die een vergoeding (uitgezonderd terugbetaling van reële onkosten) krijgen van Atletiek Vlaanderen groter dan 2500 euro.

INDIENEN WIJZIGINGEN STATUTEN/HR (art 3.1.9 H.R.)

 • De voorstellen tot wijziging moeten worden gericht aan de raad van bestuur, uiterlijk 31 januari 2019. (via Josefien)
 • De voorstellen tot wijziging moeten met redenen worden gestaafd en worden bijgetreden door ten minste 1 twintigste van het totaal aantal verenigingen, die het document mede ondertekenen.

NIEUWE BIJSCHOLINGEN JEUGDTRAINERS

Je kan 3 nieuwe bijscholingen (opbouw naar discuswerpen, opbouw naar hordelopen en van aanloop naar verspringen) voor jeugdtrainers terugvinden op onze website.

INSCHRIJVINGEN TRAINER B MODULE 2A

De inschrijvingen voor de discipline overschrijdende module Trainer B (TRB M2A) in Heusden en Oordegem sluiten begin januari, meer info kan je terugvinden op onze website.

INFO VOOR LOOPBEGELEIDERS

Initiator Running in Kortrijk en Betekom (voorjaar 2019)

Running&Co organiseert samen met de Vlaamse Trainersschool twee Initiator Running-opleidingen in het voorjaar 2019. Deze gaan door te Kortrijk (Lange Munte) en te Betekom (atletiekpiste ROBA).De opleidingen starten beiden op 12 januari 2019 en omvatten 43 lesuren + een stage als loopbegeleider. De lessen gaan door op zaterdag en zijn gespreid over het hele voorjaar.

De opleiding beoogt de vorming van loopbegeleiders naar het begeleiden van enerzijds startende lopers en anderzijds gevorderde joggers. Tijdens de lessen krijgen de deelnemers meer inzicht in het veilig sporten (letselpreventie en letselverzorging), de manier van omgaan met groepsbegeleiding, een zicht op de fysiologische basisbegrippen en wordt veel tijd gespendeerd aan het leren toepassen van deze begrippen bij de opmaak van een trainingsplanning. Daarnaast komen ook alternatieve bewegingsvormen en looptechnische oefeningen aan bod.

Het lessenrooster en de link naar de inschrijvingsmodule kan je hier terugvinden.
Gezien we minstens 12 deelnemers nodig hebben om de opleiding te laten doorgaan is tijdig inschrijven (uiterlijk 5/1) belangrijk!

In het najaar gaan deze opleidingen door in Aalst en Antwerpen.
Meer info: Paula Vanhoovels -  02/474 72 22

CLASSIFICATIES VOOR ATLETEN MET EEN HANDICAP

Op zaterdag 16 maart 2019 vindt in Antwerpen een nationale classificatiesessie plaats voor atleten met een fysieke beperking. Wie wil deelnemen, raden wij aan om snel een aanvraagdossier in te dienen.

Hierbij alvast de link naar de procedure, maar stuur gerust een mailtje met je kandidaten dan informeren we stap per stap. De classificatielijst kun je hier raadplegen.

Verdere info: Sofie Meneve (Parantee-Psylos), 09/243 11 80

NIEUWE SECRETARIS

Sofie Timmermans vervangt Marcel Janssens als secretaris van KAAG vanaf 1 januari 2019. Sofie is bereikbaar via kaag@atletiek.be. 

VERSLAGEN

Je kan het verslag van de vergadering van de beleidscommissie jeugd van 10/12 terugvinden op onze website.

Je kan het verslag van de Algemene Vergadering van de Vlaamse Commissie Juryleden van 24/11 terugvinden op onze website.

SLUITINGSDAGEN KANTOREN ATLETIEK VLAANDEREN

De kantoren van Atletiek Vlaanderen zijn gesloten op 24/25/26/31 december 2018 en 1/2 januari 2019.