18/01

Officiële berichten - 18/1/2019

logo val

OPROEP KANDIDATEN COMMISSIES TUCHT EN BEROEP

De Vlaamse Atletiekliga is op zoek naar nieuwe leden voor de commissies tucht en beroep. We zoeken bij voorkeur mensen met een juridische achtergrond, maar ervaring met tuchtrecht of gelijkaardig in een bedrijfscontext is ook nuttige ervaring.

Voor vragen kan je terecht bij Ludwig.  
Een kandidatuurstelling kan verzonden worden naar Ludwig ten laatste op 25 januari 2019.

Uittreksel uit het tuchtreglement :

DE TUCHTCOMMISSIE

Artikel 7: Algemene bepalingen

  • §1 De Tuchtcommissie kan enkel samengesteld zijn uit personen die op geen enkele wijze een persoonlijk belang hebben bij het geschil noch betrokken zijn geweest bij het eventuele voorafgaande onderzoek.
  • §2 De leden van de Tuchtcommissie moeten over al hun burgerlijke en politieke rechten beschikken en moeten minimum 25 jaar oud zijn.
  • §3 De leden van de Tuchtcommissie kunnen niet tegelijkertijd personeelslid of lid zijn van de Raad van Bestuur van de VAL.

Artikel 8 : De samenstelling van de Tuchtcommissie:

De tuchtcommissie is samengesteld uit 3 leden, waarvan minstens één jurist, die bij voorkeur vertrouwd is met de sportsector. Voor bekrachtiging van een minnelijke schikking volstaat één lid, die jurist dient te zijn.
De leden van de Tuchtcommissie worden voor onbepaalde duur benoemd door de raad van bestuur van de VAL.
De leden van de Tuchtcommissie benoemen onder elkaar een voorzitter. De griffier, die het secretariaat waarneemt, maakt geen deel uit van het tuchtcollege.

Het volledige tuchtreglement vind je hier.

WIL JE JURYLID WORDEN?

Meer info kan je hier terugvinden.

UITREIKING KWALITEITSLABELS RECREATIESPORTFONDS

De brevetten van het Recreatiesportfonds zullen uitgereikt worden ter gelegenheid van de Provinciale Algemene Vergaderingen die doorgaan tussen 19/1 en 26/1.

De behaalde labels kan je hier raadplegen. 

HERINNERING EERSTE VOORSCHOT 2019

De verenigingen dienen het eerste voorschot 2019 uiterlijk 31 januari te hebben gestort op het rekeningnummer van de Vlaamse Atletiekliga. Vermijd een boete door tijdig te betalen!

INFOSESSIE FINANCIERING SPORTINFRASTRUCTUUR

Bij de opmaak van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (2016) bleek dat er bij de financiering van sportinfrastructuur, naast het voorzien van een structurele subsidieregeling, ook een grote behoefte bestaat naar andere financieringsinstrumenten. Voorbeelden hiervan zijn: waarborgen, winwin-leningen, achtergestelde leningen …

In oktober 2018 werden reeds twee infosessies georganiseerd rond financiering van sportinfrastructuur. Gezien de grote interesse wordt er nog een derde avondsessie georganiseerd.

Net als vorige keer zal het aanbod van PMV grondig worden toegelicht. De andere gastsprekers zullen het belang van een goed business plan, het thema crowdfunding en hoe banken naar een aanvraag voor een banklening kijken, verduidelijken.

Ook nu wordt de mogelijkheid voorzien om een individueel adviesgesprek aan te gaan. U kan dan concrete vragen rond de financiering van uw sportinfrastructuurproject na de infosessie voorleggen aan de sprekers. Bij de inschrijving dient u uw vragen én een beknopte projectomschrijving mee te geven.

De infosessie gaat door op dinsdag 5 februari 2019 in de aula van KPMG, Luchthaven Brussel Nationaal 1K 1930 Zaventem:

Programma:

17u30  ontvangst met broodjes
18u00  inleiding Sport Vlaanderen                (Diederik Van Briel)
18u15  PMV                                                       (Alex De Ridder)
19u00  BNP Paribas Fortis                               (Bart Lauwers)
19u25  Hello Bank                                            (Kris Leys)
19u50  KPMG                                                   (Patrick Valckx)
20u30  drankje + individuele adviesgesprekken
21u30  einde

Om deel te nemen aan deze infosessie moet u zich op voorhand inschrijven.
Hiervoor kan u een mail sturen naar infrastructuur@sport.vlaanderen

  • De naam van de organisatie
  • De namen en functies van de deelnemende personen
  • Individueel adviesgesprek JA/NEE én vragen en projectomschrijving
  • Eventueel nummerplaat auto voor toegang tot parking (wegens veiligheidsredenen – luchthaven)

De presentaties van de eerste twee infosessie kan u hier terugvinden.