08/09

Officiële berichten 08/09/2017

logo val

ZOMERKALENDER
Aanpassingen:
OUTDOOR

  • 17571 (30/09/2017 – HAMM): verplaatst naar 07/10

ALABUS: AANVRAGEN BESCHERMDE MEETINGS 2018
Vanaf heden kunnen de verenigingen hun kandidatuur indienen voor de organisatie van beschermde meetings (FC, Athletic Classic, FC Meerkampen en VJT). De aanvraagformulieren zijn beschikbaar via Alabus onder “openbare bijlage” en kunnen ingediend worden bij nick@atletiek.be uiterlijk:

  • IAAF, EAA of FC-meeting                                                         27 september 2017
  • FC Meerkampen                                                                       30 september 2017
  • Athletic Classic Meeting of VAL-Jongerentrofee                  11 oktober 2017

VERGADERING FLANDERS CUP
Op maandag 9 oktober vindt de vergadering van FC-organisatoren plaats in de kantoren van Atletiek Vlaanderen. De verenigingen die een aanvraag voor organisatie indienen worden hierop uitgenodigd. U wordt verwacht om 19u30. Gelieve uw komst te bevestigen bij nick@atletiek.be.

KANDIDATUREN PCJ
Bij aangetekend schrijven of met ontvangstmelding (via mail) aan nick@atletiek.be uiterlijk 30 september 2017.
Verkiesbare functies per provincie:

ANTWERPEN                                                                            OOST-VLAANDEREN
2 leden (mandaat van 2 jaar)                                                2 leden (mandaat van 2 jaar                                                                 

VLAAMS-BRABANT                                                                   WEST-VLAANDEREN
2 leden (mandaat van 2 jaar)                                                  2 leden (mandaat van 2 jaar

LIMBURG
2 leden (mandaat van 2 jaar)

DAG VAN DE ATLETIEKTRAINER
Je kan je inschrijven voor de ‘Dag van de Atletiektrainer’ op zaterdag 30 september 2017 via deze link, http://www.formdesk.com/V.A.L./Inschrijving_Dagvandeatletiektrainer_2017. Locatie: Sporthotel + Topsporthal Blaarmeersen - Zuiderlaan 14, 9000 Gent.

VERLOF SECRETARIS
LYRA: vanaf 8/9 tem 20/9 zal het secretariaat tijdelijk waargenomen worden door Jean Vanherck (0494/91.92.35, jean.vanherck@aclyra.com).

INSCHRIJVINGEN BK MARATHON
Inschrijven voor het BK Marathon (Eindhoven) kan nog tot en met 10 september 2017. Voor meer informatie en inschrijvingen: http://www.atletiek.be/competitie/atleten/buiten-stadion

VERTROUWENSPERSOON
Het is je wellicht niet ontgaan dat er de laatste maanden extra aandacht besteed wordt aan het opvolgen van meldingen rond grensoverschrijdend gedrag in de clubs. Dan gaat het niet alleen over seksueel grensoverschrijdend gedrag maar ook over pestgedrag, agressie, … .
Omdat grensoverschrijdend gedrag in elke club wel eens voorkomt is het belangrijk dat je binnen de club niet alleen een gedragscode voorziet waarop je kan terugvallen maar dat er ook een aanspreekpunt is waar atleten, ouders, trainers, medewerkers, … bij terecht kunnen om onaangepast gedrag te melden.
In bijlage meer informatie betreffende het profiel en de functie van de vertrouwenspersoon (ook wel “aanspreekpunt integriteit (API)” genoemd).
Omdat we als federatie méér ondersteuning willen bieden aan de vertrouwenspersonen van de verenigingen vragen we uiterlijk 15/10 de coördinaten (naam + mailadres) van uw vertrouwenspersoon door te geven aan Paula Vanhoovels, paula@atletiek.be .

SUBSIDIES G-WERKING
In bijlage een overzicht van mogelijke subsidies die door Sport Vlaanderen worden gegeven aan verenigingen die een G-werking willen opstarten, een G-event (o.a. G-recrea!) organiseren en voor een duurzame G-werking.
Meer info: Elien Moerman, 09/243.11.74, elien.moerman@parantee-psylos.be .

INDIENEN JAARREKENING
Elke atletiekclub moet jaarlijks een jaarrekening neerleggen. Is je club een kleine vzw, dan volstaat een vereenvoudigde boekhouding.
De jaarrekening bestaat minimaal uit 2 documenten: een minimaal schema van de ontvangsten en uitgaven en een inventaris van activa en schulden.
Nadat de jaarrekening goedgekeurd werd door de algemene vergadering dient deze neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel (binnen de 30 dagen na afloop van de algemene vergadering). Dit kan nog niet elektronisch, wel persoonlijk of per post. Deze neerlegging is kosteloos. Je kan er een ontvangstbewijs van vragen.
In het kader van Goed Bestuur willen we als federatie ook een zicht krijgen op wie van onze clubs hiermee in orde is. Daarom verzoeken we elke vereniging uiterlijk 30 dagen na afloop van de algemene vergadering van de club  de jaarrekening OF een bewijs van neerlegging van de jaarrekening aan de federatie te bezorgen via mail aan michael@atletiek.be .

BREDE SCHOOL – SPORT NA SCHOOL AANBOD
Een brede school is een school die actief samenwerkt met de verenigingen in de buurt om de ontwikkelingskansen van de kinderen zo groot en zo breed mogelijk te maken.
Om dit sportieve netwerk van scholen en hun omgeving te laten werken, heeft Sport Vlaanderen 32 zogenaamde Follo-leerkrachten aangesteld.
Follo staat voor Flexibele Opdracht Leerkracht Lichamelijke Opvoeding.
De Follo-medewerkers zijn halftijds gedetacheerde leerkrachten. Zij organiseren naschoolse sportactiviteiten en proberen de brug te slaan tussen de gemeentelijke sportdiensten, de scholen en de sportclubs in hun regio.
Wil je je richten tot de scholen in uw gemeente? Neem dan contact op met de Follo-medewerker van uw regio. De lijst van de Follo-medewerkers en hun gegevens vind je in bijlage.