05/01

Kandidaten Raad van Bestuur

koning-boudewijnstadion-1
Wie nog een kandidatuur wil indienen voor de Raad van Bestuur van Atletiek Vlaanderen heeft daarvoor nog tot 17 januari de tijd.

De Raad van Bestuur van Atletiek Vlaanderen tekent het beleid uit van de federatie. De leden van de RvB worden verkozen door de Algemene Vergadering, die bestaat uit de clubs die lid zijn van de federatie. Er komt op de volgende AV een verkiezing voor drie leden ‘Groep 2’, waarvan één voorzitter en twee bestuurders, ieder met een mandaat van 4 jaar. Daarnaast is er ook ruimte voor twee ‘externe bestuurders’ die geen bestuurder zijn van een lid (vereniging), om te voorzien in de nodige expertise.

In de mate dat en zolang de plaatsen van ‘externe bestuurders’ niet ingevuld zijn, kan de raad van bestuur, om soepel te voorzien in de nodige expertise, maximum twee externe leden voor maximum twee jaar opnemen als lid zonder stemrecht in de raad van bestuur. Deze personen kunnen zich in of na die periode kandidaat stellen voor een bestuursfunctie als ‘externe’ bestuurder. Het totale aantal ‘externe bestuurders’ en ‘externe leden zonder stemrecht’ mag niet meer dan twee bedragen.

Kandidaturen moeten worden ingediend bij Atletiek Vlaanderen, tot en met dinsdag 17 januari 2023.

Kandidaten kunnen zich aanmelden door hun vereniging bij aangetekend schrijven. Of ze mogen met ontvangstmelding (via e-mail aan josefien@atletiek.be) worden voorgedragen als kandidaat. (mét ondertekende gedragscode).

Na kandidatuurstelling via mail wordt tevens een overzicht van de nevenfuncties en andere relevante biografische informatie over de kandidaat-bestuurder opgevraagd.

De kandidaturen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Bij het in functie treden meerderjarig zijn
  • lid zijn van een vereniging van de VAL.
  • Men kan tegelijkertijd kandidaat zijn voor voorzitter en lid (groep 2) van de raad van bestuur.
  • Voldaan hebben aan alle financiële verplichtingen ten overstaan van Atletiek Vlaanderen.

 Kunnen geen bestuurder zijn:

  • Werknemers met ten minste 10% tewerkstelling en hun familieleden in de eerste graad.
  • Personen met een functie in een bedrijf dat een structurele financiële of commerciële relatie heeft met de VAL.
  • Personen van wie de beroepsbezigheid structureel belangenvermenging zou kunnen veroorzaken.
  • Personen die een kostenvergoeding krijgen van de VAL. (uitgezonderd de onkostenvergoeding als bestuurder) groter dan het maximaal bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers.
  • Personen die een vergoeding (uitgezonderd terugbetaling van reële onkosten) krijgen van de VAL groter dan 2500 euro.

 

Nog iets meer info kunt u hier terugvinden bij de officiële berichten.