Webshop

Voor iedereen, want er mag opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband.

Nee, contact is toegestaan bij sportactiviteiten.

Ja, want contact is toegestaan bij sportactiviteiten,voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. 

De hygiëneregels blijven wel nog steeds van kracht. Dus handen wassen voor en na training blijft belangrijk en het sportmateriaal tijdig ontsmetten. 

Het beleid van de federatie volgt de regels vanuit de federale overheid. 

 • Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt tussen al of niet gevaccineerd.
 • De vaccinatie-toestand van een persoon mag niet worden opgevraagd (privacy van medische informatie).
 • Er zijn momenteel geen beperkingen meer van kracht bij sportbeoefening en evenementen met minder dan 400 personen (outdoor) en 200 personen (indoor). Dus geen verplichting meer voor het gebruik van mondmasters of het toepassen van social distancing. 
 • Een Covid Safe Ticket mag niet worden gebruikt op niveau van sportactiviteiten van een club. Een Covid Safe Ticket kan enkel worden gebruikt bij organisaties met meer dan 400 personen.

Nee, er zijn geen leeftijdsbeperkingen meer van kracht. 

Nee, een trainer kan aan verschillende groepen trainen geven en dit op verschillende momenten.

Nee, je hoeft je niet te beperken tot 1 vaste trainingsgroep. 

Nee, het advies om 1 hobby te kiezen is niet langer van kracht.

Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 500 personen en outdoor onder de 750 personen blijft.

Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

  • Je werkt ZONDER Covid Safe Ticket:
   • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden
   • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
   • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
   • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
   • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.
  • Je werkt MET een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker):
   • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
   • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
   • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
   • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
   • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

ja, kleedkamers en douches mogen opnieuw open. Hou rekening met de maatregelen voor sportinfrastructuur, meer info op Corona & atletiek

De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Dus er is geen verbod meer op het aantal groepen/atleten op een piste. De densiteitsregels kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn.

Ja, fitnesscentra en krachtzalen mogen de deuren openen.

Ja, dat mag. 

Ja, als lid van een erkende Vlaamse atletiekclub (en bijgevolg lid van de Vlaamse Atletiekliga) blijf je altijd verzekering voor lichamelijke ongevallen, 24 uur per dag, 7 dagen per week en dat het hele seizoen door. Dus als je alleen een training afwerkt in het park of bij je thuis, ben je verzekerd. En ook de verplaatsingen naar training en terug naar huis zijn inbegrepen in de verzekering. Meer info over onze verzekering vind je hier

Ja, er mag opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd verband (sportclub), als niet-georganiseerd verband (sporten met vrienden).

Nee, atleten moeten geen mondmasker dragen tijdens trainingen.

Nee, trainers moeten geen mondmasker dragen tijdens trainingen.

De Vlaamse Atletiekliga raadt het gebruik van een hygiëne-set aan. 

Nee, de federatie adviseert wat de "beste praktijk" is. Elke club implementeert dit naar best vermogen.

Binnen de ruimte of organisatie van de club kan en moet je de naleving van de maatregelen bewaken. Maar bepaalde gevallen zitten op de grens tussen het privéleven van de betrokken personen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de club. Overleg binnen de club of je al dan niet ouders zal aanspreken op dergelijke grensgevallen en doe dit dan ook consequent wel of niet.

Een club, trainer, bestuurder, lid,… kan aansprakelijk gesteld worden voor een besmetting opgelopen door een lid of een andere aanwezige. Deze aansprakelijkheid is verzekerd cfr de voorwaarden van de polis nr. 45.045.885.

Nu, bij de heropstart en/of organisatie van de sportactiviteiten verzoeken wij de sportclubs de bepalingen van de federale regering nauwlettend te volgen teneinde de best mogelijk bescherming voor de sporters en andere aanwezigen te garanderen. De algemene voorwaarden omvatten immers een bepaling die het de verzekeraar mogelijk maakt niet tussenbeide te komen in geval van "het niet-naleven van wetten, regels, of gebruiken eigen aan de verzekerde activiteit waarbij het voor ieder met de materie vertrouwde persoon  duidelijk moet zijn dat het hieruit bijna onvermijdelijk schade moet ontstaan".

De niet-naleving van de veiligheidsnormen kan, afhankelijk van de omstandigheden, de verzekerde confronteren met een ontzegging van de dekking, met name wanneer hij het initiatief heeft genomen om een evenement te organiseren waarvan hij weet dat het niet kan of mag plaatsvinden met inachtneming van de door de federale overheid opgelegde basisregels met betrekking tot de veiligheidsafstand.

Met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de club  aangaande de heropstart/organisatie van de activiteiten willen wij uw aandacht vestigen op volgende aspecten:

 • De bewijslast inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van de club/trainer ligt bij het slachtoffer (in dit concreet geval de persoon die het virus heeft opgelopen).
 • De activiteit moet worden georganiseerd in overeenstemming met de maatregelen, richtlijnen en/of adviezen van de bevoegde overheid.
 • De activiteit dient met de nodige zorgvuldigheidsplicht te worden ingericht, in het bijzonder om de kans op een besmetting te minimaliseren, gelet op de algemene kennis van de gevaren van COVID-19 en de hoge besmettingsgraad.

Het is te allen tijde cruciaal dat de club de door de overheid opgelegde verplichtingen toepast en alle mogelijke inspanningen levert om de aanbevelingen na te leven. We nodigen clubs ook uit om regelmatig met de leden of hun ouders te communiceren over de genomen maatregelen om hen op de hoogte te houden van de omstandigheden waarin de sportbeoefening wordt georganiseerd.

In het kader van de waarborg lichamelijke ongevallen wordt het oplopen van een infectieziekte zoals COVID-19 op zich niet als een lichamelijk ongeval beschouwd. De waarborg lichamelijke ongevallen is dus niet van toepassing.

Ja, sportkampen en sportstages zonder beperkende maatregelen. 

Ja, als organisator heb je het recht om een atleet die de coronamaatregelen niet respecteert te weigeren en bijgevolg niet te laten deelnemen aan de wedstrijd. 

Ja, voorinschrijvingen zijn verplicht. Hiervoor kan je als club gebruik maken van Atletiek.nu

Het principe is dat, indien mogelijk, deze toewijzingen blijven behouden.

Met het oog op een goede spreiding van de betalingen door de clubs is door de raad van bestuur beslist op zijn vergadering van 14 mei om het tweede voorschot te laten betalen uiterlijk op 15 juni. In dit voorschot zal de 1/4e korting verrekend worden. Zoals reeds in de online videoconferentie met de clubs vermeld zal a rato van het aantal aangeslotenen 1/4e van het bedrag van de vergunning voor wedstrijdatleten en recreanten (min verzekering) niet gevorderd worden. Elke club krijgt in de loop van volgende week meer informatie over hoeveel deze korting voor je club bedraagt, en hoeveel dan het te betalen tweede voorschot juist is. Het derde voorschot blijft dan uiterlijk 31 juli te betalen. Op deze manier hoopt de raad van bestuur om gespreide betalingen mogelijk te maken om de clubs niet in financiële moeilijkheden te brengen.

Ja, dit is ondertussen gebeurd.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.

Er zijn hierover nog niet veel vragen (rechtstreeks) bij de federatie terecht gekomen. Het staat elke club vrij om een beleid uit te werken voor hun leden.

Elke club mag zijn eigen keuzes hierin maken, wij weten dat er al verschillende beslissingen zijn gemaakt door de clubs. Sommige clubs betalen het lidgeld niet terug, sommigen doen dit wel, en anderen geven een korting bij de heraansluiting voor volgend seizoen.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.